מי חדרהSCREEN

Profile


שירות לקוחות- שיחת חינם 1800-70-91-92
שני, 23 מרץ 2015 00:00

חשבון תקופתי

Written by 
Rate this item
(0 votes)

הסבר בדבר אופן עריכת החשבון התקופתי

צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים.
ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה.
על מנת שמד המים ייקרא באופן תקין, יש לוודא נגישות מרבית לקריאתו הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע על פי הערכה.
צריכה מחויבת במד מים "פרטי": הצריכה המחויבת במד המים משקפת את הצריכה הפרטית ביחידת הצריכה (למשל בדירה או בחנות). לצריכה זו תיווסף צריכה משותפת, במידה וקיימת.

צריכה משותפת: נקבעת לפי ההפרש בין מד המים הראשי לבין סך מדי המים ה"פרטיים". הפרש מדידה זה מחולק באופן שווה בין כל היחידות בנכס משותף, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף מסמכים לפי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, ומתווסף לצריכה הפרטית כצריכה לכל דבר.
הסיבות לצריכה המשותפת מגוונות, השכיחות שביניהן: שטיפה, השקיה או נזילות גלויות/סמויות.

אחריות על רשת המים: מי חדרה אחראית על רשת המים העירונית הציבורית, עד למד המים הראשי בכל נכס.
האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה חלה על הצרכן, לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

כיצד נקבעים תעריפי המים והביוב? תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים ולביוב והינם אחידים בכל הארץ.

תעריפי המים למגורים
חשבונות המים והביוב לצריכה ביתית יחושבו על פי שני תעריפים:
תעריף א' – עבור כמות של עד ל-7 מ"ק לנפש לחודשיים.
תעריף ב'- עבור כל כמות שמעל ל-7 מ"ק לנפש לחודשיים.
עדכון מס-נפשות: על מנת לקבל את ההקצבה לנפש בכל יחידת דיור, על כל תושב לעדכן את מספר הנפשות ביחידת דיור בה הנו מתגורר.
את טופס ההצהרה ניתן להשיג באתר האינטרנט של "מי חדרה" תחת הלשונית מערך שירות לקוחות > טפסים להורדה ובמשרדי שירות הלקוחות של התאגיד.
יש למלא ,לחתום ולצרף צילום ספח תעודת הזהות של כל המתגוררים בנכס אשר הינם מעל גיל 18 (ילדים מתחת לגיל 18, יוצגו בספח של ההורים).
לגבי תושבי חוץ- יש לשלוח ל"מי חדרה" תצהיר מאומת לגבי מקום המגורים (ניתן לשלוח ספח ת.ז של המעסיק), צילום דרכון ואישור שהייה כדין.

חיוב מזערי: צרכן יחויב לפי צריכה של 3 מ"ק לחודשיים אף אם צרך בפועל פחות מכך.

חילופי משלמים: בקשה לשינוי צרכן בנכס תוגש בנוסח הערוך לפי טופס "בקשה להחלפת צרכנים בנכס" המתפרסם באתר מי חדרה בצירוף הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים, צילומי תעודות זהות וקריאת מונה המים ליום העזיבה.
החלפת צרכנים בנכס תבוצע בכפוף להצגת פרטי הצרכן החדש בנכס והסכמתו להירשם כצרכן בנכס.
בקשה המוגשת על ידי שוכר בנכס שלא הציג את פרטי הצרכן החדש כנדרש תאושר בכפוף להוכחת סיום תקופת השכירות בנכס.
חיוב בתשלום בעד שירותי המים והביוב שניתנו עד למועד הגשת הבקשה יחול על הצרכן המבקש.

תשלום חשבון המים והביוב: יש לשלם את חשבון המים והביוב עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד יחייב תוספת ריבית לפי חוק. שימו לב: אי תשלום החשבון, יגרור חיוב בגין הוצאות אכיפה, תביעות משפטיות ואף ניתוק מד המים.

חיבור מד המים יבוצע תוך 24 שעות לאחר תשלום כל חשבונות המים בתוספת תשלום אגרת ניתוק וחיבור מחדש.

הגשת בקשה לעריכת בירור של חשבון המים התקופתי: עם קבלת החשבון. יש לבדוק את כל פרטיו. ניתן להגיש בקשה לעריכת בירור של חשבון המים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום. במידה והצרכן מעוניין לערער על החלטת החברה בבקשה שהגיש, באפשרותו לפנות לרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת המסגר 14 ת.ד. 20365, תל אביב מיקוד: 61203 טל': 03-6369602 פקס: 03-7605702. כתובת אתר אינטרנט: www.water.gov.il

Read 10255 times
MHAadmin

Quis fringilla quis cursus urna sed sed velit nunc metus condimentum. Et pretium nec magna eros id commodo ligula Phasellus Curabitur wisi. Lacus elit lorem ridiculus vitae tempus eget nibh ut risus et.

Website: www.joomlart.com