טופס הצהרת מספר נפשות

פרטי מגיש הבקשה

יש לצרף תצלום ספחי ת.ז. של כל המתגוררים ביחידת הדיור ואת האישורים הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל, עבור דיירים מתחת גיל 18 יש לצרף ספח ת.ז. נפרד.
יש לצרף אישורים הנדרשים

הצהרת תוכן

מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים לתאריך
+

הערות

בנכס בו מתגוררת נפש אחת תינתן הקצבה זהה וקבועה של 14 מ"ק לחודשיים בתעריף נמוך.
* שדה חובה